);

Ustalenie majątku firmy i sprawdzanie nieuczciwej konkurencji

By filip 5 lat agoNo Comments
Home  /  detektyw24.pl  /  Ustalenie majątku firmy i sprawdzanie nieuczciwej konkurencji

Świat biznesu jest pełen problemów i niedogodności. Niezapłacona faktura i brak kontaktu z firmą zalegającą z opłatą to dość częste zjawisko w środowisku biznesowym. W posiadaniu zadłużeń nie ma nic złego do czasu, gdy są one spłacane w terminie. Zdarza się, iż firmy ukrywają swój majątek by nie został on zajęty na poczet długów. Brak zapłaty za wykonane usługi czy towar może negatywnie wpłynąć na kondycję firmy, a nawet doprowadzić do jej bankructwa. Dodatkowo coraz częstszym zjawiskiem staje się nieuczciwa konkurencja. Zazwyczaj polega ona na naśladowaniu produktów, nieuczciwej reklamie lub prowadzeniu działalności bez rejestracji gospodarczej. Jak radzić sobie z nieuczciwymi przedsiębiorcami? 

Ustalenie majątku firmy 

Jeśli mamy do czynienia z nieuczciwym dłużnikiem najlepiej zacząć od razu działać. W pierwszej kolejności warto podjąć próbę skontaktowania się z nieuczciwą firmą. Niestety, zazwyczaj jest to niemożliwe. Kolejnym krokiem powinno być wystosowanie do zalegającej w opłatach firmy pismo przedsądowe z wezwaniem do zapłaty. Należy pamiętać, iż tego typu listy wysyłane powinny być za potwierdzeniem odbioru, w razie potrzeby przedłożenia dokumentów w czasie sprawy sądowej. Zazwyczaj jest to skuteczne działanie, jednak, jeżeli dłużnik nadal nie uregulował zaległości, należy wkroczyć na drogę sądową. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji sądu sprawą zaległego długu może zająć się komornik. Stosuje on różne metody na ujawnienie ukrywanego majątku. Używany przez komorników system OGNIVO umożliwia wgląd do kont bankowych firmy. Urzędnik państwowy ścigający należności kontroluje również ewidencję gruntów i budynków w poszukiwaniu nieruchomości należących do dłużnika. Wnosi on również zapytania do CEPIK, aby ustalić czy dana firma jest właścicielem jakiś pojazdów.  Jeśli powyższe działania nie przynoszą rezultatów, komornik nie ma innej możliwości jak zwrócenie się do wierzyciela z prośbą o wskazanie majątku dłużnika, z którego może zostać wykonana egzekucja. W takiej sytuacji wierzyciel może złożyć wniosek do sądu o wyjawienie majątku firmy. Przedstawiciele zadłużonego przedsiębiorstwa muszą stawić się do sądu ze stosownymi dokumentami wykazującymi ich majątek firmowy. Jeśli dłużnik nie stawi się na rozprawę, to Sąd może nałożyć na niego karę grzywny. Wszelkie informacje dotyczące kar związanych z utajnianiem majątku zawarte są w Kodeksie Karnym. Zgodnie z Art. 300 KK „Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat. Jeżeli czyn wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” 

Nieuczciwa konkurencja 

Ustawa o nieuczciwej konkurencji definiuje to zjawisko jako jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Ustawa definiuje tajemnicę przedsiębiorstwa jako” informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji, albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. „Do czynu nieuczciwej konkurencji zalicza się: nieuczciwa lub zakazana reklama, naśladowanie produktu, wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, towarów lub usług, fałszywe oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów, organizacja sprzedaży lawinowej, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, przekupstwo, nakłanianie do niewykonania lub rozwiązania umowy, utrudnianie dostępu do rynku oraz pomawianie. Jeśli reputacja firmy została nadszarpnięta przedsiębiorca może złożyć pozew o ukaranie nieuczciwej konkurencji. W pozwie należy uwzględnić jakie czyny były niezgodne z prawem oraz udokumentować,   że postępowanie danego podmiotu prawnego wynika z definicji nieuczciwej konkurencji. Warto pamiętać, że sprawiedliwości na drodze sądowej możemy domagać się maksymalnie do 3 lat od zaistnienia nieuczciwej konkurencji. Przedsiębiorca dopuszczający się nieuczciwej konkurencji może otrzymać karę grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 8. 

Pomoc profesjonalisty 

Zarówno w sprawach o ujawnienie majątku firmy jak i tych dotyczących nieuczciwej konkurencji niezbędne są dowody. Możemy gromadzić je na własną rękę, jednak jest to czasochłonne i często mało efektywne. Warto w takich sytuacjach zaufać detektywowi. Pracownik biura detektywistycznego posiada niebywałe doświadczenie, profesjonalny sprzęt i kontakty, które w znacznym stopniu ułatwiają mu gromadzenie materiałów dowodowych. Zgodnie z Art. 8 Ustawy o usługach detektywistycznych „Detektyw jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku wykonywanych przez niego czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, bez zgody osób, których dane dotyczą, w zakresie sprawy prowadzonej przez przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru, wyłącznie w czasie prowadzenia tej sprawy.” Zdobyte w ten sposób dowody mogą być wykorzystywane w sądzie. 

Category:
  detektyw24.pl
this post was shared 0 times
 000
About

 filip

  (12 articles)

Leave a Reply

Your email address will not be published.